Sedmá Vlna

Obchod

Zobrazeno 11–20 z 23 výsledků

 • Dotek duhy - čakry

  Dotek duhy

  Dotek duhy

  Dotek duhy – hudba pro cvičení s čakrami

  BARVA

  Jde o cvičení představivosti. Ale nejen to, nacvičíme si něco mnohem hlubšího a důležitějšího, co nám bude celý život k užitku.

  Toto cvičení můžeme provozovat i ve škole, kde nám bude pomáhat učitel, ale nejpříjemnější je zkusit si ho doma, až budeme úplně sami. Tak se totiž budeme moci lépe soustředit. Postupně se budeme „učit“ barvy. Na začátek to budou tři jasné a teplé barvy: ohnivě červená, oranžová a žlutá. Po čase si přidáme další. Nebylo by vhodné snažit se cvičení uspěchat, protože je dobré se do další barvy pouštět až tehdy, když tu předchozí máme skutečně zvládnutou.

  Každé naše „barevné“ cvičení by měla předcházet relaxace. Stačí úplně kratičká – nemusí trvat více než pět sekund. Pohodlně se usadíme, zavřeme oči, napneme všechny svaly v těle, pak je uvolníme a uvědomíme si, jaké je příjemné všechno v těle uvolnit a uklidnit. Přestaneme myslet na cokoli kolem nás a budeme se věnovat jen a jen prožitkům z cvičení.

  Pár hezkých výletů do jiné dimenze najdete v knížce Králův Havran. Tady jedna „fialová“ na ukázku.

  99,00 
 • Dotek Země

  Dotek Země

  Dotek Země

  Hudba pro cvičení k rozvoji soustředění a vizualizace.

  Aby nevzniklo nedorozumění, v tomto albu není hudba k poslechu, a to ani hudba, kterou čekáte v položce „relaxační hudba“ Tady jsou skladby k nácviku řízené vizualizace.

  Jak na to

  Většina z nás nejčastěji poslouchá hudbu jaksi mimochodem: něco děláme a přitom hraje rádio nebo magnetofon. Pokud tou prací není zrovna umývání nádobí, většinou se dobře nesoustředíme ani na jedno: učení nám nejde tak rychle, jak bychom chtěli, a hudbu vnímáme jen jako vedlejší kulisu. Pojďte nyní vyzkoušet něco úplně jiného; nebudeme dělat nic jiného, než poslouchat hudbu. Takovou seanci si můžete udělat nejlépe doma. Vyberete si chvíli, kdy jste doma buď sami, nebo se domluvte s ostatními, že zůstanete alespoň sami v místnosti a nikdo vás nebude rušit.

  Připravte si pohodlné sezení nebo ještě lépe ležení – na zem si složte deku anebo se rozvalte do pohodlného křesla a pod nohy si dejte židli. Zkrátka co největší pohodlí, abyste se mohli úplně uvolnit. Zvenku by neměly přicházet žádné rušící zvuky a nejlepší je taková seance s hudbou v naprosté tmě. Samozřejmě lze i zavřít oči a tmu si vytvořit pro sebe. Nemělo by vám být ani horko, ani zima, abyste se mohli na hudbu soustředit úplně celým svým já.

  Svou hudbu si pusťte poměrně nahlas: chce to vyzkoušet správnou úroveň. Když budete s hlasitostí experimentovat, zjistíte, že začnete-li od tichého poslechu a budete po malých krocích zesilovat, stává se váš dojem z hudby intenzívnější. Ale ne stále. V určitém bodě je hlasitost hudby naopak stále více na obtíž. Stává se protivná, nemůžeme ji plně vnímat. Takže si vyberete hlasitost, kdy se vám pořád ještě zdá, že můžete trochu zesílit a stále máte dobrý prožitek z poslechu. Tato úroveň je u každého z nás trošku jiná a každý si ji musí sám nalézt.

  Pár hezkých výletů do jiné dimenze najdete v knížce Králův Havran.

  Další hudba k cvičením + popis cvičení najdete pod tituly Dotek duhy, Dotek vesmíru.

  59,00 
 • Buoh všemohúcí

  Buoh všemohúcí

  Album, na kterém jsou nahrané nejstarší památky česky zpívané duchovní hudby. Od těch nejznámějších (Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave… až po méně známé duchovní památky z počátku 15. století.

  Česky zpívaná duchovní hudba

  Není žádným překvapením zjištění, jak relativně málo památek původní české a česky zpívané duchovní hudby z období do poloviny 15. stol. se dochovalo. Vysvětlení je prosté – duchovní hudba se zpívala především latinsky a latinskými texty svou hudbu zpravidla opatřovali i významní čeští autoři. Český text tak získaly pouze nejoblíbenější chorály a písně, které svým způsobem zlidověly a byly zpívány i laiky.

  Tím je vysvětlen onen překvapující pocit, který po poslechu tohoto CD má posluchač, který má představu, jak zní gregoriánský chorál. Písně z tohoto výběru opravdu znějí jinak, než chorál zpívaný benediktýnskými mnichy. Interpreti je zcela cíleně nahráli tak, jak snad reálně zněly, když je – byť při bohoslužbě nebo při církevním svátku – zpívali středověcí laici. CD Buoh všemohúcí tak rozhodně nezaznamenává to, co jste v Českých zemích mohli nejčastěji při středověké bohoslužbě slyšet (valná většina středověké hudby byla latinská a svou univerzalistickou podstatou kosmopolitní), ale esenci toho, co jste rozhodně nemohli slyšet nikde jinde než v Českých zemích.

  Ahma Fraujins

  je soubor (původně pouze sbor), který se svými studenty založil středoškolský profesor historie, hudebník a spisovatel dr. Tomáš Houška. Jméno získal podle gótské písně a v překladu znamená Duch Boží. Soubor zatím natočil ještě další dvě CD – „Ahma Fraujins“ s unikátními nahrávkami hudby a zpívané magie dvora gótských králů ze 6. století a „Castel del Monte“ s mystickým „léčivým“ zpěvem a podprahovými stimuly.

  Hospodine, pomiluj ny

  Nejstarší česká duchovní píseň. Poprvé je doložena z roku 1055, kdy byla zpívána při volbě knížete Spytihněva. Nejstarší dochovaný zápis pochází z kroniky břevnovského mnicha Jana z Holešova z roku 1397. Ovšem její původ se klade do 10. – 11. století, za autora býval někdy považován i svatý Vojtěch. Její text je původně volným překladem Litanie ke všem svatým, která se zpívala při významných příležitostech. Zjednodušená linie melodie a prostý český text tuto píseň zpřístupnil i laikům. Během středověku byla spolu s následující písní používána jako v podstatě česká hymna.

  Svatý Václave

  Tato píseň svou hudební formou vychází z chorálu, ovšem její struktura je výrazně písňová. Vznikla patrně na přelomu 11. a 12. století, kdy kult svatého Václava nabral rozměr českého národnostního a ideologického sebedefinování. Patrně byla už počátku psána především pro laiky. Dodnes se hraje a zpívá při nejslavnostnějších událostech souvisejících s českou státností.

  Buoh všemohúcí

  Zápis této písně pochází z rukopisu datovaného do roku 1320. Buoh všemohúcí je volnou parafrází na německou píseň Christ ist erstanden ze 12. stol., která se zpívala obvykle v závěru velikonoční hry. V českém prostředí byly často obě písně zpívány paralelně česko-německy. Kromě českého a německého textu se zpívaly i dvě verze textu latinského (Deus omnipotens), který se často zpíval v polyfonním organálním stylu. Touto písní byla ovlivněna polská Bogurodzica a je dochovaná i verze, kdy se zpívala ve český stylu českého motetu. Přestože církev zakazovala zpěv laiků při bohoslužbách Buoh všemohúcí (a také první dvě a poslední píseň z tohoto CD) tvořila výjimku.

  Doroto, panno čistá

  Z rukopisu Vyšebrodského (kolem r. 1410), píseň vznikla patrně ve druhé pol. 14. stol.

  Otep myrrhy

  Jde o jednohlasý neliturgický zpěv („český“ zpěv – cantium boemicale), pochází ze 14. stol. a jeho stavba je silně ovlivněna francouzskou módou na lucemburském dvoře. Poetický text je parafrází na Šalamounovu Píseň písní. Zápis pochází z rukopisu Vyšebrodského z roku cca 1410.

  Radujme se, dočekavše

  Píseň pochází z předhusitského období na počátku 15. stol., její zápis je z Jistebnického kancionálu z r. cca 1420.

  Plankus Panny Marie

  Druhá polovina 14. stol.

  Otčenáš

  Jistebnický kancionál (cca 1420)

  Navštiv nás, Kriste žádúcí

  Píseň pochází z předhusitského období na počátku 15. stol., její zápis je z Jistebnického kancionálu z r. cca 1420.

  Andělíku rozkochaný

  Z vyšehradského sborníku spisů Tomáše Štítného z roku 1396. Tato laická píseň má sice duchovní text, ovšem byla zpívána nejčastěji jako píseň milostná a text byl vnímán symbolicky.

  Už proroctví Daniele (Danielis prophetia)

  15. stol.

  Vizmež pacholíčka

  Píseň vznikla patrně po roce 1378, tento zápis pochází z Rukopisu Vyšehradského, kolem r. 1450.

  Nuž křesťané viery pravé

  Podle Jistebnického kancionálu (cca 1420) napsal tuto píseň Jan Čapek r. 1417.

  Jezu Kriste, ščedrý kněže

  Píseň vznikla pravděpodobně ve druhé půlce 14. stol. Hudební zápis a 1.- 21. sloka textu této verze pochází z Jistebnického kancionálu (cca 1420), 22. – 29. sloka textu pochází z jiného rukopisu někdy z poloviny 15. stol.

  Spiritual music sung in the Czech language

  It is not a big surprise that a relatively small number of original Czech sung spiritual music from the period up to the middle of the 15th century was preserved. The explanation is simple: spiritual music was mostly sung in Latin. Even important Czech authors added Latin lyrics to their music. The Czech lyrics were preserved only in the most popular chorals and songs which became folklorized in a way and were also sung by amateurs.

  This explains the surprising feeling of the listener of this CD who has a „ picture“ of how a Gregorian choral should sound. The songs from this collection sound different from the chorals sung by Benediktin monks. The interpretors recorded them, just as they might have sounded in reality – sung by amateurs during the masses or religious feasts. The CD (The allmighty God) doesn’t at all present what could have mainly been heard during Middle Age mass in the Czech lands (the majority of Middle Age music was Latin and cosmopolitan) but the essence of what could only have been heard in the Czech lands and nowhere else.

  © Ahma Fraujins 1999

  Songs

  Hospodine pomiluj ny

  The oldest Czech spiritual song. It is first mentioned in the year 1055, when it was sung during the elections of the duke Spytihnev. The oldest written trace comes from the year 1397 from the chronicle of Jan from Holešov – a monk from Břevnov. But however the origins are assumed to be in the 10 – 11 century St Vojtech was also considered to be its author. The lyrics is originally a free translation of the „Litany to all saints“ which was sung on special occasions. A simplified melody and a plain Czech lyrics made it accessible to laymen. During the Middle Ages it was regarded as the Czech anthem along with the following song.

  Svatý Václave / Saint Venceslas

  Considering its music form the song originates in a choral but its structure is very song-like. It was created in the 11-12th century, the time when the cult of Saint Venceslas became the Czech national and ideological self-definition. Its original version is sung on this CD. It was most probably composed mainly for layman. It is played and sung during the most solemn events dealing with the Czech state until present days but with a different melody originating in the 13-14th century.

  Buoh všemohúcí / God Allmighty

  The trace of this song comes from goes back to a handwriting from the year 1320. It is a free paraphrase to the German song „Christ ist entstanden“ from the 12th century mostly sung at the end of the Easter play. In the Czech environment both songs were often sung Czech-German parallely. Apart from the Czech and German texts two Latin versions were sung (Deus omnipotens) often in a polyphon organal style. The Polish song Bogurodzica was influenced by this song and a version sung in the style of a Czech motet has been preserved. Although the Church prohibited laymen singing during the masses God Allmighty as well as the first two and the last song of this CD were an exception to this rule.

  Doroto, panno čistá / Dorota, the virgin

  Taken from the handwriting of Vyšší Brod (from around the year 1410), this song most probably originates in the second half of the 14th century.

  Otep myrrhy / Bundle of myrrh

  A single voice, nonliturgic singing („Czech“ singing – cantium boemicale) comes from the 14th century and its structure is strongly influenced by French fashion on the court of Luxemburgs. The poetic text is a paraphrase to The Salomon´s Song of Songs. The writig comes from the handwriting of Vyšší Brod from the year 1410.

  Radujme se dočekavše / Let´ s rejoice

  The song originates in the pre-husit period from the beginning of the 15th century, its record coming from the kantional of Jistebnice from the year 1420.

  Plankus of the Virgin Mary

  The second half of the 14th century

  Otče náš / God our father

  The kantional from Jistebnice (1420)

  Navštiv nás, Kriste žádúcí / Come to us desirable Christ

  The song originates in the pre-husit period from the begining of the 15th century, its record comes from the kantional from Jistebnice from the year 1420.

  Andělíku rozkochaný / Frolic angel

  From the Vyšehrad collection of Tomáš Štítny from 1396. This layman song has spiritual lyrics but was sung as a love song and the text was perceived symbolically.

  The Proophecy of Daniel (Danielis prophetia)

  15th century

  Vizmež pacholíčka

  The song was created after the year 1378, the record of the song comes from the handwriting of Vyšehrad, around the year 1450

  Nuž křesťané… / Christians of the true faith

  Jan Čapek, a priest, wrote this song in 1417, it is taken from the kantional from Jistebnice (1420)

  Jesu Kriste, ščedrý knieže /  Jesus Christ, the generous priest

  The song was created in the second half of the 14th century. The musical form and the 1st-21st strophes of the text come from the kantional from Jistebnice. The 22nd- 29th strophes come from a different handwriting from the middle of the 15th century.

  99,00 
 • Thowt

  Thowt – trinity VA synthesizers

  Thowt – trinity VA synthesizers

  Trojice virtuálních syntetizérů – souběžně ve dvou verzích VST plugin a samostatná aplikace pro PC.

  Thowt je sofistikovaný softwarový syntetizér. Můžete ho používat buď v režimu VST plug-inu v hostitelských aplikacích využívajících VST technologie, jako např. Cubase, nebo jako samostatnou aplikaci.

  Je skvělý tam, kde potřebujete tvrdé syntetizérové zvuky, umí produkovat neuvěřitelné zvukové spektrum, které pokrývá simulace klasických analogových nástrojů, FM syntézu a kombinace obojího. Pracuje navíc s bezkonkurenční silou 9 zvojených oscilátorů na 1 hlas. Snadno a perfektně v něm naleznete zvuky pro dance styly, techno, DB, hip-hop; temné dunivý basy a leady ostré jako břitva. Perfektn při tvorbě bizardních, kovových a sci-fi zvuků. Vlastních uživatelských presetů si můžete dotvořit neomezeně.

  Je unikátní otevřeností možností. Lze modulovat vpodstatě cokoli čímkoli, pustí vás do nastavení parametrů, kam vás jiní nepustí. Je volbou pro experimentátory.

  VST plug-in thowt vám přinese zajímavé zvuky ve vaší studiové práci, je ideální pro použití ve spojení s HDR studiem Cubase.

  schema_thowtusable

  Samostatnou aplikaci použijete velmi výhodně např. na koncertech – stačí vám notebook, MIDI/USB klávesnice nebo převodník a získáte velmi flexibilní a
  nadupaný VA syntetizér. Cena týto špičkové sestavy je přitom velmi lidová. Ve srovnáný s klasickým hardwarovým syntetizérem navíc získváte otevřený
  konfigurovatelný systým, který můžete průběžně rozšiřovat a upgradovat. Můžete přidat druhou – víceoktávovou MIDI klávesnici nebo připojit kytarový MIDI převodník.

  Základní vlastnosti

  • trojice syntetizérů – Thowt 1, 3 a Isis
  • Thowt – kombinace 3 typů syntézy: VA (virtual analog), FM, Vektorová syntéza
  • Isis – Adtitivní syntéza, kdy můžete samostatně nastavovat úroveń jednotlivých harmonických (podobně jako v legendárním Kawai K-5000)
  • Thowt 1 – 9 dvojitých VCO na každý hlas; celkem až 18 generátorů na 1 hlas
  • Thowt 3 – 6 dvojitých VCO na každý hlas – celkem až 12 generátorů na 1 hlas
  • Isis – dva generátory spektra 1-128 harmonické, mohou ppracovat pparalelně pro crossmix morfing nebo v sérii pro získání 256 harmonických
  • crossmix pro spektrálný morfing
  • každý VCO nezávisle tvar vlny (sinusovka, obdélník, „analogový“ obdélník, trojúhelnýk, pila, noise, PWM, prvný oscilátory navíc vektorová syntéza), rozladění od základnýho VCO (±4 oktávy, půltóny, jemné rozladěný +-50C) a FM a Ring modulace
  • vektorová syntýza – 2 oscilátory,
  • 256 továrních vzorků, neomezeně uživatelských
  • FM a kruhová modulace, celkem 9 operátorů použitých v různých kombinacích: 6 operátorů na VCO 1+2, 4 operatátory na VCO 3-9. Řetězením operátorů a generátorů lze získat neuvěřitelné zvuky.
  • 2 VCF – LPF, BPF, HPF, Moog type filter, Simulace analogového filtru 80.let, Band reject, Peak.
  • 4 ADSR – 2 pro VCA a 2 pro VCF
  • 2 LFO + step LFO/SEQ
  • efektová jednotka – delay, reverby, chorus, phaser, flanger, parametrický EQ, kompresor
  • polyfonie 1, 6, 11 ,16, 21 hlasů – pro přizpůsobení výkonu PC a simulaci charakteru hry analogových nástrojů
  • Až 400 přednastavených presetů v 1 bance
  • neomezeně uživatelských presetů a bank
  • MS Windows

  Trinity virtual synthesizers – simultaneously in two versions: VST plugin and standalone application for PC.

  Thowt is a sophisticated software synthesizer. You can use it in either VST plug-in VST host applications using technologies such as. Cubase, or as a standalone application.

  It’s great where you need hard synthesizer sounds, can produce incredible sound spectrum that covers the simulation of classic analog tools, FM synthesis and a combination of both. In addition, working with unmatched power oscillators zvojených 9 to 1 vote. Easily and perfectly it can find sounds for dance styles, techno, DB, hip-hop; dark, booming bass and razor-sharp leady. Perfect in creating bizarre, metal and sci-fi sounds. Custom user presets can complete the unlimited.

  Is a unique openness options. Basically anything can modulate anything that releases you to set parameters where others will not let you. Is the choice for experimenters.

  VST plug-in thowt will bring you interesting sounds in your studio work, it is ideal for use in conjunction with HDR studio Cubase.

  490,00 
 • Dixeso

  Dixeso

  Dixeso

  Dixeso, neboli didaktické pexeso, je řada didaktických karetních her. Postupně se zde budete setkávat s dalšími hrami i dalšími nápady na jejich využití. První sada Dixeso vychází 9. 11. 2012, je zaměřena na vyučování správné výslovnosti hlásky R. Připravujeme 6 logopedických sad Dixesa: L, K, S, dvě sady R a Ř. Bude je možné vzájemně míchat a volit si tak procvičování právě těch hlásek, které potřebujete.

  Každá sada má 32 obrázků obsahujících procvičovanou hlásku. Ty jsou řazené do určitých skupin (procvičovaná hláska na začátku slova, na konci slova, uprostřed mezi samohláskami, uprostřed s opěrnou souhláskou atd.) Respektujeme přitom logopedické zákonitosti (slova na procvičování L neobsahují K ani R, slova na K už obsahují L, ale neobsahují R, na vrcholu této pyramidy stojí slova na procvičování Ř.

  Pravidla hry DIXESO
  Základní hra se hraje podle stejných pravidel jako klasické Pexeso, jen při otočení každé kartičky hráč srozumitelně nahlas pojmenuje obrázek. Zřetelné vyslovení je podmínkou získání nalezené dvojice. Pokud hrajeme s dítětem, které neumí vyslovit písmeno R, samozřejmě mu počítáme jako správnou výslovnost to, co aktuálně zvládá (např. odlehčené D).

  Varianta hry
  Z balíčku vyberte pro hru jen část dvojic se slovy, která potřebujete procvičovat.Různé sady logopedikého dixesa můžete volně kombinovat (procvičování D, L, S, K, R1, R2, Ř) a vytvořit si vždytakovou herní sadu, která nejlépe vyhovuje situaci a hláskám, které potřebujete procvičovat.

  Vyprávěj příběh
  Zvolený (nejmladší) hráč vybere 10 kartiček. Ty vyloží obrázkem nahoru doprostřed stolu. Hráči postupně odebírají po jedné kartičce a vyprávějí společně příběh. Každý hráč vždy musí připojit větu obsahující slovo z kartičky kterou odebral.
  

  Vymysli větu
  Kartičky se nechají v balíčku. Hráč, který je na řadě, si lízne tři karty a vytvoří větu obsahující daná tři slova. Kartičky si poté nechá. Po každém kole (všichni hráči skládali větu), dá každý hráč jednu ze svých karet tomu, jehož věta se mu nejvíc líbila (byla zajímavá, vtipná apod.). Když už nezbývá dost karet, aby si všichni mohli líznout tři, hra končí. Vítězí hráč s nejvyšším počtem karet.

  Množstevní slevy

  Cena za 10 ks 290,- + poštovné 39

  Cena za 50 ks 990,- poštovné v ceně

  SaveSave

  39,00 
 • Gympl - Graffiti rules

  Graffiti rules

  Graffiti rules

  Graffiti rules

  Tomáš Houška

  2000, 208 stran

  Literární předloha filmu Gympl. Příběh party středoškoláků, kteří laškují s malováním graffiti. Ale také příběh jejich rodičů a učitelů.

  Je to v prvním plánu příběh party studentů gymnázia; dvojice hlavních hrdinů (Tomáš Vorel jr. a Jirka Mádl) jsou kluci, studenti jednoho celkem řadového gymnázia, kteří se věnují malování graffiti. Na pozadí se ale odkrývají jejich problémy, konflikt mezi konformitou a naprostou svobodou, odpovědností a životem okamžiku, konflikt mezi školou, která je odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci.

  79,00 
 • Gympl - Graffiti rules

  Graffiti rules (tištěná)

  Graffiti rules (tištěná)

  Tomáš Houška

  2000, 208 stran

  Literární předloha filmu Gympl. Příběh party středoškoláků, kteří laškují s malováním graffiti. Ale také příběh jejich rodičů a učitelů.

  Je to v prvním plánu příběh party studentů gymnázia; dvojice hlavních hrdinů (Tomáš Vorel jr. a Jirka Mádl) jsou kluci, studenti jednoho celkem řadového gymnázia, kteří se věnují malování graffiti. Na pozadí se ale odkrývají jejich problémy, konflikt mezi konformitou a naprostou svobodou, odpovědností a životem okamžiku, konflikt mezi školou, která je odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci.

  199,00 
 • Vizitka

  Vizitka

  Vizitka

  Gabriela Benešová

  128 stran, 2013

  Mystický příběh o vyšehradském labyrintu.

  Tadeáš Hájek je celkem úspěšný právník se zavedenou praxí. Z rozvedeného manželství má dospívající dceru, posledních pár let žije sám a smysl života a tak vůbec mu stále uniká. Jednoho večera najde pod svým sedadlem v Národním divadle podivnou vizitku, na které ovšem chybí kontakt. Tadeáš se rozhodne, že její majitelku vyhledá, což se mu podaří možná rychleji, než by sám chtěl.

  Ukázka ke stažení >>

  89,00 
 • Vizitka (tištěná)

  Vizitka

  Vizitka (tištěná)

  Gabriela Benešová

  128 stran, 2013

  Mystický příběh o vyšehradském labyrintu.

  Tadeáš Hájek je celkem úspěšný právník se zavedenou praxí. Z rozvedeného manželství má dospívající dceru, posledních pár let žije sám a smysl života a tak vůbec mu stále uniká. Jednoho večera najde pod svým sedadlem v Národním divadle podivnou vizitku, na které ovšem chybí kontakt. Tadeáš se rozhodne, že její majitelku vyhledá, což se mu podaří možná rychleji, než by sám chtěl.

  Ukázka ke stažení >>

  149,00 
 • inkluzívní škola

  Inkluzívní škola

  Inkluzívní škola

  Inkluzívní škola

  Tomáš Houška

  2007, 168 stran

  Inkluzívní škola je knížka o tom, jak se ve školách moudře zhostit inkluze různých skupin žáků -dětí migrantů migranti, děti s různým nadáním, jak využít principů individualizace a diferenciace. Knížka pro učitele a také ředitele škol, kteří hledají inspiraci pro inkluzívní vyučování – tedy jak zvládnout v jedné třídě pohromadě žáky s různou úrovní nadání, migranty, příslušníky menšin.

  Ukázka ke stažení >>

  59,00