Mystické a léčivé tóny se nesou mystickým hradem Castel del Monte. Do hudby jsou zakódované podprahové stimuly navozující hlubokou relaxaci a stimulující některé regenerační a harmonizační procesy v těle.

Císař Fridrich II. si v polovině 13. století na odpradávna uctívaném místě Castel del Monte v Apulii nechal postavit nádherné císařské „odpočinkové“ sídlo – Castel del Monte. Projekt hradu ve tvaru osmicípé hvězdy vytvořili na základě Boëthiových spisů o hudbě a matematice císařovi astrologové. CD Castel del Monte Vám zprostředkuje nejen zpěv obíhající hradní síně, ale i léčivé podprahové frekvence. Pomáhá navodit hlubokou relaxaci a stimuluje některé regenerační procesy.

Dlouhé táhlé vokály krouží mystickým hradem v Apulii, na pozadí slyšíte vítr prohánět se v hradních zdech a všudypřítomné cikády. Nahrávka ambientu, větru i cikád obsahuje subakustické frekvence, které relaxují vaši mysl, provedou ji meditačním stavem na frekvenci 7,52 Hz po odpočinkovou fázi na 5,5 Hz a pak pomohou navodit fázi nejhlubší relaxace těla i ducha na frekvenci 1,92 Hz. V závěru nahrávky pak přichází návrat – přes meditační fázi na 7,52 Hz do bdělého a velmi uvolněného stavu na 8 Hz. Nahrávku provázejí relaxační podprahové stimuly zvyšující celkový účinek.

© Ahma Fraujins 2000

Upozornení

Tato nahrávka opravdu navozuje změněný stav vědomí a nikd ji neposlouchejte při řízení nebo jiné činnosti vyžadující vaši bdělost a pozornost.

Mystical and healing tones to carry the mystical castle Castel del Monte.

Into music are encoded subliminal stimulus inducing deep relaxation and stimulating some regeneration and harmonization processes in the body.

Emperor Frederick II. in the mid-13th century on the site of old revered in Puglia built the magnificent imperial „relaxation“ seat – Castel del Monte. Project castle-shaped eight-pointed star created under Boëthiových writings on music and mathematics Emperor’s astrologers. CD Castel del Monte will arrange not only singing orbiting castle hall, but also healing subliminal frequencies. It helps induce deep relaxation and stimulates some regenerative processes.

Long drawn-out vocals circles mystical castle in Puglia, in the background you can hear the wind to tear up the castle walls and the ubiquitous cicadas. Recording ambient, wind and cicadas contains subakustické rate, which relax your mind carry her meditative state at a frequency of 7.52 Hz after a relaxing stage at 5.5 Hz and then you induce a phase of profound relaxation of body and soul at a frequency of 1.92 Hz. At the end of the recording, then comes the return – through meditation stage at 7.52 Hz and waking up very relaxed state at 8 Hz. The recording is accompanied by a relaxation of subliminal stimuli increasing overall effect.

Tracks

Down to the dream
Meditation 1
Health ambient
Tuning tomeditation
Meditation 2
Back to the wariness

© 2000 Ahma Fraujins

Warning

This record really induces an altered state of consciousness and never not listen while driving or any other activity that requires your attention and alertness.